Welkom op de website van
de Stichting Hermen J. Jacobsfonds

Stichting Hermen J. Jacobsfonds ondersteunt


ontwikkelingen die betrekking hebben op de kwalitatieve verbetering van het speciaal onderwijs.
Deze ontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het terrein van de didactisch onderwijskundige aanpak. Ook kunnen hierbij nieuwe programma's worden ontwikkeld en in het veld worden geïntroduceerd.
Zowel praktisch als wetenschappelijk onderzoek is op veel terreinen nodig. Onder speciaal onderwijs wordt ook begrepen het speciale onderwijs dat binnen reguliere scholen wordt gegeven.
Het Hermen J. Jacobsfonds - opgericht in 1965 - zal deze ontwikkelingen ondersteunen door opdrachten te verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek, of onderzoeksvoorstellen financieel te ondersteunen.
Schoolteams ontwikkelen nogal eens aantrekkelijke en effectieve werk- en behandelwijzen, die voor verspreiding op grote schaal in aanmerking komen. Op die manier kunnen scholen van elkaars inzichten en producten profiteren. De doelgroep is echter klein en voor educatieve uitgeverijen weinig interessant. Het bestuur van het Hermen J. Jacobsfonds zal de publicatie van waardevolle producten stimuleren en waar nodig financieren.

Hermen J. Jacobs was één van de vier strijdmakkers die de eerste helft van de twintigste eeuw van grote invloed zijn geweest op de groei en professionalisering van het Buitengewoon Onderwijs.
Voor verdere verdieping in het boek van Jan Brandsma, klik hier.

De Stichting Hermen J. Jacobsfonds heeft ten doel:


'het stimuleren, materieel én immaterieel ondersteunen van ontwikkelingen ten dienste van de kwaliteitsverhoging van het (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland'.
In de omschrijving 'het (voortgezet)speciaal onderwijs' moet mede worden begrepen de vergelijkbare zorg zoals in de onder de Wet Passend Onderwijs in het regulier onderwijs aan leerlingen met een beperking wordt gegeven.

De stichting heeft deze algemene doelstelling gedifferentieerd in enkele nadere doelstellingen, o.m.:

Wetenschappelijke bestudering van het (voortgezet) speciaal onderwijs in zijn historische ontwikkeling en zijn perspectief in het onderwijs en welzijnsbeleid bevorderen...

Mogelijk maken dat het gedachtegoed en de verworvenheid aan kennis en inzichten binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland onderwerp van studie en gedachtewisseling in een brede culturele context op nationaal of internationaal niveau kunnen worden.

Perspectief biedende ontwikkelingen uit met name kleine groeperingen scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs stimuleren en / of ondersteunen. Het verlenen van stipendia of het verstrekken van studieopdrachten aan personen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs die verhoging van de kwaliteit van de hulpverlening binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs bevorderen.

Bevorderen en/of ondersteunen van uitgaven van leermiddelen, boeken en publicaties ten behoeve van het (voortgezet)speciaal onderwijs.Een prijs (Hermen J. Jacobs Prijs) instellen die periodiek, maar ten minste een maal per vier jaar, wordt uitgereikt aan een persoon, personen of instelling, die speciale verdiensten t.a.v. het (voortgezet) speciaal onderwijs heeft / hebben (gehad).

De laatste HJJ Prijs (2018, zie Prijsuitreikingen) had als thema Nieuwkomers in het Onderwijs. Aanleiding was dat er de laatste jaren een toename was van kinderen uit andere culturen.
Kinderen die dikwijls door (oorlogs-) omstandigheden gedwongen werden hun land te ontvluchten. Bescherming zochten zij onder andere in Nederland. Voor deze 'nieuwkomers' in ons onderwijs moet een passende onderwijsplek gerealiseerd worden.
In het fotoboek met de HJJ prijsuitreikingen van de afgelopen jaren staan ook de prijswinnaars van 2018.
Iedere vier (4) jaar wordt een nieuw thema bekend gemaakt waarop ingeschreven kan worden (zie onder Projectondersteuning of bij HJJ Projecten).
Het thema voor de HJJ Prijs 2022 luidt: de kracht van de leraar!
Zie het menu voor actuele informatie! (23/11/2022) of klik de link linksonder!