Projectaanvragen
Hermen J. Jacobsfonds

Projectplan - Aan welke voorwaarden moet het voldoen?

In het projectplan moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

Aanvragers:
- wie het project aanvraagt;
- bij wie de leiding berust;
- door wie het project wordt uitgevoerd.
Uit deze opgave moet duidelijk worden dat de noodzakelijke deskundigheid bij de aanvragers aanwezig is.

Thema:
- korte omschrijving van het thema;
- een motivatie van de keuze van het thema;
- hoe deze aansluit bij de doelstellingen van het Hermen J. Jacobsfonds.

Opbrengst:
- een beschrijving in concrete termen van de opbrengst.

Inpassing:
- bij welke ontwikkelingen binnen het speciaal onderwijs het project aansluit.

Projectplan - Aan welke voorwaarden nog meer te voldoen?


Inzet:
- in hoeverre en op welke wijze de concrete producten in het speciaal onderwijs worden ingezet.

Doelgroep:
- voor welke doelgroepen de opbrengst van het project bestemd is.

Planning:
- een overzicht van de voorgenomen activiteiten met daarbij een duidelijke' omschrijving van de deel werkzaamheden,
- een en ander gekoppeld aan een duidelijke tijdsplanning.

Begroting:
- een gespecificeerde begroting, bestaande uit materiële en/of personele kosten,
- een duidelijke motivatie van de verschillende posten.

Evaluatie:
- een overzicht van de tijdstippen waarop het bestuur van de Stichting Hermen J. Jacobsfonds de voortgang van het Project kan controleren
- de wijze waarop het bestuur de resultaten van het project kan toetsen aan de oorspronkelijke doelstellingen.

Rapportage:
- de wijze waarop tussentijdse en eindreportage plaats zal vinden.

Projectplan - Op welke wijze moet het ingediend worden?

Indienen:
- aanvragen kunnen worden ingediend door een / meer personen of instanties;
- Deze aanvragen worden ingediend bij de secretaris van de stichting.

Advies:
- De secretaris / penningmeester verzorgt een notitie met betrekking tot de beschikbare financiële        middelen;
- Het bestuur kan de indieners van een projectaanvrage verzoeken de aanvrage bij te stellen.

Vaststelling:
- In principe zal het bestuur twee maal per jaar in zijn vergadering vaststellen welke projecten door de        stichting financieel ondersteund zullen worden;
- Het bestuur vergadert daartoe in de maanden maart en september;
- Het bestuur behoudt zich het recht voor hiervan of te wijken.

Argumentatie:
Het bestuur van de Stichting Hermen J. Jacobsfonds beslist beargumenteerd of een projectvoorstel voldoet aan de voorwaarden en voor (gedeeltelijke) bekostiging in aanmerking komt.

Projectplan - Wat is het tijdschema voor behandeling?

TIJDSCHEMA
Projectaanvragen kunnen twee maal per jaar worden ingediend.
Het bestuur zal zich houden aan het tijdschema hiernaast:

  Voorjaar Najaar
Indienen van de aanvragen voor 1 maart voor 1 september
Beslissing bestuur eind april eind oktober
Schriftelijk besluit aan de indieners april / mei oktober / november